Lillebæltværftet
Skibs & Bådebyggeri
Smakkelauget
Venneforening
De To Søskende
Blokken
Forside

                                                                     

Lillebælt Smakkelaug

LILLEBÆLT SMAKKELAUG er stiftet den 21.10. 1993 med henblik på at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egnstypiske joller, desuden er det vores formål at beskrive kystkulturen i vores nærområde, d.v.s. kyststrækningen fra Assens til Båring og fra Arøsund til Trelde Næs på Jyllandssiden.

LILLEBÆLT SMAKKELAUG har Ca. 170 medlemmer, hvilket betyder at mange personer er aktive i en eller flere at laugets aktiviteter.


LILLEBÆLT SMAKKELAUG, MIDDELFART MUSEUM og FREDERICIA MUSEUM stiftede i 1997 Foreningen LILLEBÆLT VÆRFTET og overtog 1.1.1998 Middelfart Skibs- og Bådebyggeri og har drevet værftet som et stykke levende kystkultur, med udgangspunkt i den 150 årige skibs- og bådebygningskultur på stedet.


LILLEBÆLT SMAKKELAUG har igennem årene gennemført en række restaureringer og nybygninger af egnstypiske brugs- og lystfartøjer, udført af frivillige medlemmer af lauget.


Vi råder over en række joller, pramme, lystfartøjer og Jagten De To Søskende, en del er sejlende, nemlig kopien af 3-smakke lodsjollen fra 1896 Susanne søsat i 1997, spejlbygget smakkejolle NORDENSKJOLD søsat i 2007. Bæltbåden METTE, bygget i 1976 af Ebbe´s bådebyggeri i Marstal. Jagten De To Søskende, bygget i 1910 til paketsejlads på Agersø i Storebælt, jagten blev af Skibsbevaringsfonden overdraget til en forening under Smakkelauget i 1996, samt en 12 fods slæbejolle til De To Søskende.

En del er under restaurering på Lillebælt-Værftet, en bundgarnsjolle bygget 1922 på Middelfart Skibs- og Bådebyggeri til en lokal fisker på Føns Hoved, skænket af fisker Korfits Hansen, Føns. En 10 fods sejlpram, bygget hos den lokale bådebygger August Ulriksen, Middelfart skænket af Schmidt-Andersen, Strib.


Ud over alle disse aktiviteter har laugets medlemmer deltaget i en løbende renovering af værftsbygningerne, værftets bedding og broer, nybygning al jollehusene, indviet i 2004. Den ene bygning indeholder værftets kystkultur udstilling, hvor der bl.a er udstillet bådebygger værktøj, smakkejolle og motorjolle.


LILLEBÆLT SMAKKELAUG udsender BLOKKEN 4 gange årligt, bladet udsendes til medlemmer al SMAKKELAUGET,  LILLEBÆLT-VÆRFTETS VENNEFORENING og sponsorer, foreninger og andre interesserede. Blokkens oplag er på 450 eks
emplarer.

 


 

Laugets  både:

  "De to Søskende"    "Susanne"    "Mette"    "Nordenskjold"     "Tove".  


        Medlemsliste

        Museumsafdelinger

 

        Vedtægter 

  

        Bibliotek

 

       Marsvinslaugets "2 Smakke"

 

  

 

 

                                                                 

                           Lillebælt Smakkelaugs bestyrelse 2016-2017

 

                            

 
Oldermand Jens Glindvad Andersen 6440 1877/4296 0962
Kasserer Jørgen Illum Hansen 6441 2407/6171 6441
Bestyrelse Mikael Hjorth 2372 2411
Bestyrelse Rudolf Riemer 2465 2880
Bestyrelse Søren Johansen 6440 6866/4157 4578
Bestyrelse Peder Oscar Jensen 2985 6205
Bestyrelse Peter Uldal 3031 0251
     
Suppleant Vagn Olsen 5186 8154
Revisor Rolf Eliesen 4011 4208
Revisorsuppleant Peder Juul Rasmussen 6441 2066
     
       
       
     
       
       
     
     

                  

                                                         

    Smakkelaugets medlemstal er pt. ca.  176

Medlemskab koster årligt kr. 300.-

                                        Indmeldelse i Smakkelauget kan ske  her.

 

                              

  


 

Der arbejdes på værftet hver tirsdag fra 1800 - 2200 og torsdage fra 0900-1500,  eller efter aftale. Laugets medlemmer, har efter aftale, mulighed for at leje sig ind på værftet i forbindelse med reparationsarbejder af egne træskibe og joller. Lauget udsender 4 gange årligt laugets blad "Blokken"  til medlemmer, sponsorer, beslægtede foreninger og organisationer.   Lauget har 170 medlemmer, hvilket betyder at mange personer er aktive i en eller flere af laugets aktiviteter. Medlemsskab koster 300 kr. årligt.

Lillebælt Smakkelaug  (LS) blev stiftet den 21.10.1993 med henblik på at  restaurere, nybygge, sejle og beskrive egnstypiske joller, desuden er det LS formål at beskrive kystkulturen i vores nærområde, d.v.s. den nordlige del af Lillebælt.

Laugets første opgave var at restaurere en klinkbygget spidsgattet jolle på 19 fod, den havde været brugt af fisker Poul Guldbrandt, Hindsgavl Bro som slæbejolle for grej til bund-garnsfiskeri. Jollen er bygget ca. 1897 af bådebygger Mads Illum på det sted, hvor Lillebæltværftet ligger i dag.

Jollen var desværre i så ringe stand, at lauget valgte at konservere den og i dag kan besøgende på Middelfart Museum se jollen i gården ved museet, hvor den står sammen med 2 andre ”Middelfartjoller”.

LS blev gennem bogen ”Danske Bådtyper” af konservator Chr. Nielsen, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, bekendt med en opmåling af en 19 fods fiske- og lods-jolle, rigget med 3 smakkesejl, flyvende klyver og topsejl. Jollen var bygget af Mads Illum omkring 1890 og opmålt af Chr. Nielsen i 1943.

Det var en oplagt jolle for lauget at bygge og i januar 1994 blev kølen strakt på Produktionsskolen i Middelfart, der velvilligt havde stillet et komplet træværksted til rådighed for lauget.

2 maj 1997 var en stor dag i laugets historie; Den dag blev den nybyggede 3-smakke søsat og døbt ”Susanne”, opkaldt efter den originale jolle fra 1890.

Aktiviteterne i LS er mange, vi råder over en række joller, pramme, lystfartøjer og Jagten De To Søskende, en del er sejlende, nemlig som omtalt kopien af Mads Illums lodsjolle fra 1890 ”Susanne”.

Jagten ”De To Søskende”, bygget i Nyborg i 1910 til paketsejlads på Agersø, jagten blev af Skibsbevarings-fonden overdraget til en forening under Lillebælt Smakkelaug i 1996.

I 2005 søsattes en nybygget 19 fods spejlgattet jolle, et søsterskib til den omtalte ”Veronica”,

Jollen blev bygget af medlemmer af Lillebælt Smakkelaug og blev navngivet ”Nordenskjold”

En del både er under restaurering på Lillebælt-Værftet, bl.a. en 23 fods bundgarns-jolle, "Tove", bygget i 1922 på Middelfart Skibs- og Bådebyggeri til en lokal fisker på Føns Hoved, skænket af Corfitz Hansen, Føns.

En 10 fods sejlpram bygget af bådebygger August Ulriksen, Middelfart, skænket af Schmidt-Andersen, Strib.

Smakkelauget har desuden bygget en 12 fods sejljolle, tegnet af bådebygger Ejnar Møller Jensen, Middelfart. Jollen skal anvendes som slæbe- og sejljolle til ”De To Søskende”.

Desuden har Smakkelauget igennem årene modtaget en lang række gaver i form af gammelt håndværktøj samt flere eksemplarer af den lokale ”Energi” motor der blev fremstillet af den lokale N.P. Jørgensens Maskinfabrik op til ca. 1960.

 

                                                                                                  

Smakkelaugets medlemmer deltager også i de store restaurerings- og nybygningsarbejder der har fundet sted siden Foreningen Lillebælt Værftet ved årsskiftet 1997/98 overtog Middelfart Skibs- og Bådebyggeri.

Aktiviteterne i LS har i de forløbne 20 år været ret så omfattende, lauget har i dag omkring 170  medlemmer og udgiver kvartalsvis medlemsbladet ”BLOKKEN”

Vi er stolte af alt det der er opnået siden starten i 1993, med Lillebælt-Værftet har vi den perfekte ramme for at skabe et Maritimt Kulturcenter med udgangspunkt i den lokale kyst-kultur. Vi er glade for,  at det er lykkedes at bevare kombinationen af et professionelt arbejdende værft med bedding, hvor kvalificerede bådebyggere påtager sig små og store arbejdsopgaver i samarbejde med træskibsflådens ejere.

 

 

 

 

VEDTÆGTER

 

LILLEBÆLT SMAKKELAUG

 

Stiftet 21. oktober 1993

 

   

 

§ 1.  Navn

         Foreningens navn er LILLEBÆLT SMAKKELAUG, med hjemsted på Lillebælt Værftet i Middelfart.

 

§ 2.  Formål

Lillebælt Smakkelaug er stiftet med henblik på at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egnstypiske joller og sejlbåde af træ.

 

Desuden arbejder Lillebælt Smakkelaug for at fremme og udvikle kendskabet til samt sejlads med smakkejoller.

 

Lillebælt Smakkelaugs marine-, kultur- og lokalhistoriske interesseområde afgrænses geografisk indenfor følgende område: Trelde Næs - Bogense og Årøsund - Assens.

 

Lillebælt Smakkelaugs aktiviteter tager udgangspunkt i foreningens hjemsted: Lillebælt Værftet i Middelfart. Lillebælt Smakkelaug har her rådighed over værkstedfaciliteter der danner ramme omkring restaurering og nybygning af joller/både.

 

Sejlads med jollerne skal være en naturlig aktivitet, hvor medlemmerne uddannes til at sejle.

 

Lillebælt Smakkelaug ønsker at samarbejde med beslægtede foreninger og organisationer med henblik på at udbrede kendskabet til og bevarelsen af kystkulturen og træskibsbyggeri, samt sejlads.

 

§ 3.  Medlemmer

Enhver person der har interesse i smakke-jollens kulturhistoriske udvikling og sejlads, og kan gå ind for Lillebælt Smakkelaugs vedtægter, kan optages som medlem.

 

 

§ 4.  Generalforsamling

Den årlige generalforsamling, der er Lillebælt Smakkelaugs højeste myndighed, afholdes i oktober kvartal.

 

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

 

Forslag der ønskes behandlet på general-forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Såfremt et medlem ønsker det, foretages skriftligt afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Alle forslag kan vedtages ved simpelt stemme-flertal, dog kræver vedtægtsændringer, samt ophævelse af smakkelauget, ¼ af de fremmødte stemmer.

 

For at være stemmeberettiget på general-forsamlingen skal medlemmet have betalt kontingentet for generalforsamlingsperiode

 

§ 5.  Dagsorden for den ordinære general-

         forsamling

 

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Oldermandens beretning

4: Fremlæggelse af regnskab

5:Indkomne forslag

6: Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, således at 4 medlemmer vælges på ulige årstal og 3 medlemmer på lige årstal.

               Valg af 1 revisor 1 suppleant

7:Fastsættelse af kontingent

8: Eventuelt

  1. lg af dirigent.
    1. Valg af dirigent.alg af referent.ldermandens beretning.æggelse af årsregnskab.ne forslag.Valg .
    lg af referent.ldermandens beretning.Fremlæggelse af årsregnskab.ndkomne forslag.Valg .

 

§ 6.  Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær general-forsamling med det i § 4 nævnte varsel, og bestyrelsen er pligtig dertil når 1/5 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom.

 

§ 7.  Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med oldermand, viceoldermand, kasserer og sekretær. Konstitueringen skal foretages sådan at oldermand, viceoldermand og kasserer ikke kan afgå samtidig.

 

Bestyrelsen afholder minimum 4 årlige møder.

 

§ 8.  Kontingent og Regnskab

Kontingentet fastsættes på den årlige general-forsamling og opkræves helårlig.

Regnskabsåret løber fra den 1/11 til den 31/10.

Regnskabet revideres af den på den årlige generalforsamling valgte revisor, og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

 

§ 9.  Hæftelser

Lillebælt Smakkelaugs medlemmer hæfter ikke personlig for indgåede forpligtigelser for lauget, for hvilket alene lauget hæfter med dens respektive formue.

 

Lillebælt Smakkelaugs medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser ovenfor lauget udover kontingentforpligtigelsen.

 

§ 10.  Udelukkelse

Begår et medlem en efter bestyrelsens mening vanærende handling eller tilsidesætter laugets vedtægter kan bestyrelsen udelukke medlemmet.

 

Det udelukkede medlem har intet krav på indbetalt kontingent.

 

Et af bestyrelsen udelukket medlem kan forlange udelukkelsen drøftet på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 11.  Opløsning

I tilfælde af forslag om Lillebælt Smakkelaugs opløsning, skal der afholdes en generalforsamling med dette ene forslag som eneste punkt på dagsorden. Bliver forslaget vedtaget, indvarsles til en ny generalforsamling med den i § 4 nævnte varsel.

Bliver forslaget denne gang forkastet, kan spørgsmålet ikke tages op før efter 1 års forløb.

I tilfælde af beslutning om Lillebælt Smakkelaugs opløsning skal laugets formue anvendes til lignende formål, eller til Middelfart Museum og Lillebælt Værftet.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

§§ 1, 2, 4, 5, 7, 8 og 11 ændret på den ordinære g. forsamling 2004

------------------------------------------§ § §-----------------------------------------

 

 

 

Til top